Skip to Content

VRT-Toekomstplan is rond na afspraken over loonmatiging en arbeidsherverdeling

Overleg leidt tot evenwichtig plan dat 60 banen redt, VRT Raad van bestuur stemt in met principieel voorakkoord voor sociaal plan

De Raad van bestuur heeft vandaag het voorakkoord voor sociaal plan, dat VRT en haar sociale partners samen hebben bereikt, goedgekeurd. Door in te zetten op loonmatiging en efficiëntie zal de uitstroom van medewerkers tegen 2020 met 60 banen (voltijdse equivalenten, VTE’s) verminderd kunnen worden: 205 in plaats van de 265 die eerder werden voorzien. Tegelijkertijd blijft het voornemen om 50 creatieve talenten en digitale profielen aan te werven. Dat beperkt het netto-banenverlies tot 155.

Bij het afsluiten van de beheersovereenkomst 2016-2020 ging VRT het engagement aan om werk te maken van een wendbare en toekomstgerichte organisatie. Met deze overeenkomst werd de opdracht van een brede, publieke omroep gevrijwaard, met aanbod op radio, televisie en online voor alle doelgroepen. Daarnaast legde deze overeenkomst de budgettaire afspraken vast: de overheidsdotatie vermindert (oplopend tot -30 miljoen in 2020), voor de personeelsuitgaven geldt een plafond (43,25% van de inkomsten) en tegen 2020 zal de VRT 18,25% van de inkomsten uitbesteden aan de mediasector.

Dit principieel voorakkoord kwam tot stand met inspraak van VRT-medewerkers via participatiesessies, en na constructieve gesprekken met de vakbonden. Dit maakt het op een evenwichtige en sociaal verantwoorde manier mogelijk om de publieke omroep te laten evolueren in een meer wendbare organisatie. Dit kan door onder andere efficiënter te werken, te concentreren op de kerntaken, door de loonkosten te verlagen en door arbeidsherverdeling.

Luc Van den Brande, Voorzitter van de Raad van bestuur: “Dit plan omvat een evenwichtige inspanning voor de VRT. Niet in het minst omdat hierbij rekening is gehouden met de inbreng van de medewerkers tijdens participatiesessies, inspraak waarop de raad had aangedrongen. Dit plan bereikt een verdedigbaar evenwicht tussen efficiëntie en flexibiliteit waarbij een kwalitatief aanbod en investeringen in de toekomst mogelijk blijven, zonder de sociale gevolgen uit het oog te verliezen. Met dit plan blijft de VRT ook in de toekomst een sterke publieke omroep.”

Paul Lembrechts, Gedelegeerd bestuurder van VRT: “Dit plan biedt ons de mogelijkheid om op een billijke manier te evolueren naar een meer wendbare VRT: er is een maximaal behoud van werk, de inspanningen worden evenwichtig verdeeld en tegelijkertijd blijft ons aanbod gevrijwaard. Dit plan stelt ons in staat om uit te groeien tot een meer modern bedrijf, een met minder administratie en met meer ruimte voor creativiteit, talent en het toepassen van nieuwe technologieën.”

 

Concrete maatregelen: loonmatiging

  • De jaarlijkse loonsverhogingen zullen lager zijn, ter compensatie is er een voorstel voor de invoering van maaltijdcheques waardoor de medewerkers hun koopkracht behouden.
  • Diverse vergoedingen worden afgeschaft of gewijzigd. Dit betekent meteen ook een besparing op de administratieve lasten.
  • Met een aangepaste planning en afrekeningsperiodes van 3 maanden zal de VRT efficiënter de pieken en dalen kunnen opvangen.

 

Concrete maatregelen: arbeidsherverdeling

  • VRT-medewerkers kunnen hun eindejaarspremie, of zondagvergoedingen, omzetten in maximum 22 vakantiedagen.
  • Medewerkers van 60 jaar of meer kunnen ervoor kiezen om 80% (4/5den) te werken voor 90% loon, als ze met pensioen gaan op hun vroegst mogelijke pensioendatum.
  • Pas als alle bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren zullen VRT-medewerkers, van wie de opdracht ophoudt te bestaan, intens begeleid worden bij de zoektocht naar nieuwe tewerkstelling, zowel binnen VRT als daarbuiten.

Door in te zetten op loonmatiging en arbeidsverdeling wordt de sociale impact van de besparingen sterk beperkt.

Nu het plan, na overleg tussen directie en vakbonden, is goedgekeurd door de Raad van bestuur zal dit op het Sectorcomité XVIII worden gebracht voor formele goedkeuring

 

VRT: klaar voor de toekomst

Een meer wendbare en toekomstgerichte organisatie zal de VRT toelaten om meer in te zetten op haar kerntaken, zowel op als achter de schermen. De VRT zal streven naar meer samenwerking met de audiovisuele sector, zowel in Vlaanderen als daarbuiten. 

Op die manier kan VRT zich concentreren op haar belangrijkste doel: een goede publieke omroep blijven. Een publieke omroep die er voor alle Vlamingen is en die via alle kanalen een betrouwbare bron van informatie en duiding is. De VRT zal daarnaast blijven inzetten op cultuur, educatie, ontspanning en sport waarmee de publieke omroep zich in het medialandschap onderscheidt. De VRT heeft de ambitie om in dat landschap de standaard te blijven en altijd in te zetten op kwaliteit.

Contacteer ons
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos