Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep 

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep 

Maandag 29 april 2024 – De Raad van bestuur van VRT neemt alle recente vragen en opmerkingen over de publieke omroep ter harte. De bestuurders drukken het vertrouwen uit in de intern opgestarte processen en spreken hun steun uit aan de gedelegeerd bestuurder, het directiecollege en alle medewerkers die zich elke dag inzetten om VRT door een moeilijke transitieperiode te leiden naar een toekomstgericht mediabedrijf. De raad roept op de afgesproken bestuursregels te allen tijde te waarborgen.  

De Raad van Bestuur, samengesteld uit 8 afgevaardigden van de politieke fracties en 4 onafhankelijke bestuurders, neemt zijn opdracht heel ernstig en oefent zijn controlefunctie ten volle uit.  

Vanuit het vennootschapsbelang en in alle discretie, zoals het charter deugdelijk bestuur voorziet, gaf het management de voorbije maanden aan de raad bijkomende toelichting over belangrijke topics zoals de procedures rond welzijn, trajecten op vlak van leiderschap, beslissingsflows binnen VRT, de cofinanciering programma’s door publieke en private partners,…  

De bestuurders zullen dit in de toekomst ook van dichtbij verder blijven opvolgen. De raad drukt uitdrukkelijk zijn vertrouwen uit in hoe de omroep heeft gereageerd op de verschillende dossiers die recent publieke aandacht kregen.  

De Raad van Bestuur van VRT is bezorgd over hoe er wordt omgegaan met de politieke onafhankelijkheid van de omroep. Om de goede werking en de onafhankelijkheid van de publieke omroep te vrijwaren, is het van het grootste belang dat alle partijen zich houden aan de afspraken gemaakt in het Mediadecreet en de Beheersovereenkomst. De raad oefent daarbij de controle uit op het management, terwijl het parlement de minister van media controleert. De raad neemt zijn rol in deze taakverdeling uitdrukkelijk op.  

Achtergrondinformatie 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen VRT als Vlaamse overheidsinstelling en VRT als een NV van publiek recht. Zeker voor wat de controle en het toezicht betreffen. 

  • De Vlaamse regering oefent een zogenaamd ‘wettigheidstoezicht’ uit op alle activiteiten van VRT als overheidsinstelling, hierin bijgestaan door de gemeenschapsafgevaardigde en Audit Vlaanderen. Het Vlaams Parlement controleert op zijn beurt de Vlaamse regering, hierin bijgestaan door het Rekenhof en de Vlaamse Regulator voor de Media. 
  • VRT als NV van publiek recht wordt gecontroleerd door de Vlaamse overheid via de Algemene Vergadering die toezicht uitoefent op de Raad van Bestuur. Het is dus de Raad van Bestuur die op haar beurt toezicht uitoefent op het management zoals het in het vennootschapsrecht is voorzien.  

Het Vlaams Parlement kan hier niet in de plaats treden van de Raad van Bestuur, precies om te vermijden dat de politiek rechtstreekse controle zou uitvoeren op het management van publieke omroepen zoals op dit ogenblik in andere Europese landen dreigt te gebeuren. Maar ook omdat de rapporteringslijnen voor het management integraal en uitsluitend onder het toezicht vallen van de NV via haar bestuursorganen. 

  • Wel wordt in het Vlaams Parlement elk jaar het jaarverslag toegelicht door de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de Raad van Bestuur, zoals het mediadecreet en de beheersovereenkomst bepalen, waarin de uitvoering van de openbare omroepopdracht wordt weergegeven. De parlementsleden grijpen dit moment ook elk jaar aan om op een constructieve wijze in dialoog te treden met VRT. De Raad van bestuur hoopt dat dit in de toekomst met de nieuwe verkozenen op dezelfde positieve manier kan gebeuren, zeker in het licht van een nieuwe beheersovereenkomst vanaf 2025. 

De Raad beoogt hier niet een formalistisch discours mee te voeren. Hij wil vooral aangeven wat het wettelijk kader is en gaat de volgende maanden verder aan de slag vanuit deze rol.  

Bob Vermeir Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT

 

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos