Skip to Content

Jaarverslag 2016 voorgesteld: VRT bewijst haar unieke rol in de Vlaamse samenleving

De VRT is er voor alle Vlamingen, als een innovatief mediabedrijf dat z’n rol in de sector opneemt. Dat blijkt uit het jaarverslag voor 2016 dat de VRT heeft voorgesteld in het Vlaams parlement, bij monde van Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van bestuur, en gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts. De publieke omroep kan mooie cijfers voorleggen: VRT haalt alle afgesproken doelstellingen, vervult met succes haar opdracht waarbij informatie, cultuur en educatie centraal staan, fungeert als hefboom voor de Vlaamse mediasector en evolueert naar een efficiënte, toekomstgerichte organisatie.

Luc Van den Brande: “De VRT heeft een unieke opdracht in de Vlaamse samenleving. Zij maakt die ook waar zoals blijkt uit het VRT-Jaarverslag 2016. Dat betekent in de eerste plaats dat de openbare omroep informeert op een onafhankelijke manier, wekelijks bereiken we ruim 90 procent van alle Vlamingen. Dat is in een wereld waarin via nieuwe digitale mediakanalen gemakkelijk aan informatievervalsing en –beïnvloeding wordt gedaan, een absolute noodzaak voor een democratische samenleving. De VRT verbindt dan ook alle bevolkingsgroepen met elkaar en zij verrijkt de Vlaming met de aandacht voor educatie en de culturele rijkdom van Vlaanderen. Met ons aanbod overstijgen ruimschoots de afgesproken normen, waarmee de VRT optreedt als de grootste cultuursponsor. Maar om die opdracht ook in de toekomst ten volle waar te kunnen maken, is een gepast financieringsmodel met een stabiele overheidsdotatie een noodzaak.”

 

De VRT is er voor alle Vlamingen

 

Paul Lembrechts: “De VRT wil er zijn voor alle Vlamingen: voor jong en oud, voor vrouwen en mannen, voor mensen met verschillende opleidingen, voor nieuwe Vlamingen, … Om als audiovisueel bedrijf toegankelijk te zijn hechten we ook veel belang aan het toegankelijk zijn van ons aanbod voor slechthorenden en slechtzienden. Dat resultaat is van cruciaal belang voor de VRT: we zijn het mediahuis van vertrouwen van en voor alle Vlamingen. Dat bevestigt de unieke rol van de publieke omroep in de Vlaamse samenleving.”

 

 • Op weekbasis bereikte de VRT 90,7% van alle Vlamingen (norm: 85%). Op dagbasis betekende dat een bereik van 3.097.754 luisteraars, 2.770.761 kijkers en 918.254 surfers.
 • Op vlak van diversiteit haalde de VRT de normen uit de beheersovereenkomst:
  • In 2016 waren 8,0% van alle sprekende actoren op Eén, Ketnet en Canvas nieuwe Vlamingen (streefcijfer 2016: 5%). 37,4% waren vrouwen (streefcijfer 2016: 33%). 0,9% waren personen met een beperking (geen streefcijfer).
  • In het personeelsbestand telde de VRT 3,0% nieuwe Vlamingen (norm voor 2020: 4%), 38,5% vrouwen (norm voor 2020: 40%) en 1,6% personen met een beperking (norm voor 2020: 1,8%).
 • Het T888-aanbod voor slechthorenden was goed voor 98,6% van alle Nederlandstalige programma’s (norm: 95%). Bij een nieuwsuitzending kon geen ondertiteling voorzien worden (norm: 100%). Zoals bekend wordt Het journaal sinds december ook in Vlaamse Gebarentaal uitgezonden op het kanaal van Ketnet. Slechtzienden konden gebruik maken van gesproken ondertiteling. Daarnaast werden 50 fictie-afleveringen voorzien van een extra vertelstem (audiodescriptie) (ook uitgezonden op het derde kanaal) (norm: 1 reeks).

 

Informatie, cultuur en educatie staan centraal in het VRT-aanbod

 

Paul Lembrechts: “De Vlaamse bevolking voorzien van informatie, cultuur en educatie is de hoofdopdracht van de VRT. Op alle netten en platformen staan deze dan ook centraal in ons aanbod. Het zijn de domeinen waarop we duidelijk onderscheidend zijn ten opzichte van de andere Vlaamse mediabedrijven. Door een goede mix slagen we er in om de Vlaamse mediagebruikers te informeren, in contact te brengen met de culturele rijkdom van Vlaanderen en hen iets te leren, hen te inspireren en tot actief burgerschap te stimuleren.”

 

 • De VRT focuste in 2016 op de onafhankelijkheid van haar informatie-aanbod.
  • Op weekbasis bereikte de VRT-nieuwsdienst 81% van alle Vlamingen (norm: 75%). Op dagbasis bereikte het aanbod van de nieuwsdienst 2.947.913 luisteraars, 1.919.559 kijkers en 356.931 surfers (inclusief bereik via app en mobiel).
  • De drie meest betrouwbare nieuwsbronnen van Vlaanderen waren in 2016 (volgens GfK-onderzoek) VRT-Televisie (76%), VRT-radio (74%) en Deredactie.be (71%).
 • De VRT is de grootste cultuursponsor van Vlaanderen met een aanbod op alle netten en platformen.
  • In 2016 kwamen 643 cultuur- en media-items aan bod in Het journaal (norm: 365). Voor radio en televisie samen capteerden we 355 concerten en voorstellingen (norm: 250).
  • Samen zonden Eén en Canvas in prime time 72,8% aan Vlaamse producties uit (norm: 65%).
  • 25,5% van de muziek op VRT-radio was van Vlaamse makelij (norm: 25%). Op Radio 1 was bovendien 15,6% van de muziek Nederlandstalig (norm: 15%), bij Radio 2 was dat 30,4% (norm: 30%).
 • Educatie wordt aangeboden op alle netten en platformen.
  • 21 documentaires werden geproduceerd door de VRT (norm: 15).
  • Alle netten hadden in hun reguliere programma’s oog voor educatie. Sommige, zoals Ketnet en Canvas, zetten bovendien expliciet in op het overbrengen van kennis.
  • De VRT bevorderde de mediawijsheid van de Vlamingen door in programma’s en participatieve acties het kritisch begrip ten aanzien van media(gebruik) te benadrukken.

 

Een omroep met een scherpe merkenportfolio en een digitale focus

 

Paul Lembrechts: “Alle aanbodsmerken hebben een scherpe missie meegekregen. Die passen ze consequent toe. Op die manier slagen ze er in om hun eigen specifieke doelgroepen optimaal te bereiken. Tegelijk willen we stap voor stap ons koepelmerk VRT als kwaliteitsmerk uitbouwen. Met de introductie van de merken VRT NU en VRT NWS benadrukken we dit. Tegelijk bouwen we ons aanbod meer en meer uit op die digitale platformen.”

 

 • Het koepelmerk “VRT” wordt zichtbaarder en wil de kwaliteit van de omroep benadrukken. Daarom ook krijgen ons videoplatfom (VRT NU) en nieuwswebsite (VRT NWS) een duidelijke verwijzing naar het VRT-koepelmerk.
 • Naast onze aanbodsmerken, spelen we ook meer en beter onze submerken (rond programma’s, thema’s en schermgezichten) en VRT NU als dienstverlenend merk uit.
 • Ons aanbod maakten we maximaal beschikbaar op de digitale platformen (Radioplus en VRT NU). (Op VRT NU zijn nu (juni 2017) al meer dan 500.000 accounts geregistreerd.)

→  Zie ook Persbericht “VRT stelt nieuw logo voor in het Vlaams Parlement”

 

Een innovatieve VRT: hefboom voor de Vlaamse mediasector

 

Luc Van den Brande:“Om ook in het nieuwe digitale medialandschap relevant te zijn, vinden we innovatie noodzakelijk. Dat we in Vlaanderen blijven innoveren in media(technologie) is op termijn van groot belang om de mediagebruikers een Vlaams aanbod te blijven bieden. Daarom zijn we ook tevreden met de recente innovatiesteun van de Europese Commissie voor vijf nieuwe innovatieprojecten.

We zijn er van overtuigd dat de VRT een innovatieve hefboom kan zijn voor de hele Vlaamse mediasector. Op sommige terreinen zullen we daarbij moeten samenwerken. Enkel dan zullen we onze eigenheid kunnen bewaren in een internationale context en de Vlaamse media als een belangrijke economische sector kunnen behouden.”

 

 • In 2016 liepen 16 projecten lopen met innovators, onder andere met 12 Vlaamse starters en KMO’s.
 • 18,89% van haar totale inkomsten (norm: minimum 15%) besteedde de VRT in de Vlaamse productie- en facilitaire sector. Goed voor 75,6 miljoen euro.
 • De VRT deed daarvoor een beroep op ruim 63 leveranciers in de Vlaamse productiesector en 45 in de facilitaire sector.

 

Een efficiënte en wendbare organisatie voor de toekomst

 

 

Paul Lembrechts: “De voorbije jaren moest de VRT jaar na jaar besparingen doorvoeren. Dat kon enkel met succes gebeuren omdat er steeds efficiënter werd gewerkt. Om in de toekomst ook voldoende afgestemd te zijn op de nieuwe mediabehoeften volgt de VRT een omroepbreed traject Fier op de VRT. Zo zullen we als organisatie nog meer wendbaar en efficiënt worden.”

 

 • Eind 2016 telde de VRT 2.061,3 voltijdse equivalenten (ongeveer 100 minder dan eind 2015) of 2.227 actieve personeelsleden. De personeelskosten van de omroep beperkten zich zo tot 43,05% van de totale inkomsten (norm: 43,25%).
 • De totale inkomsten van de VRT (443 miljoen euro) kwamen voor 61,3% uit overheidsmiddelen en 38,7% uit andere inkomsten (zoals de distributie-inkomsten en de inkomsten uit commerciële boodschappen).
 • Dat betekende dat de VRT per Vlaming 41,2 euro per jaar kostte aan overheidsmiddelen.
 • De totale kosten van de programma-output bedroegen 87,6% (of 371 miljoen euro) van de totale kosten.
Contacteer ons
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos